این محصول ترکیبی از گلدان سفالی، تنه درخت و ساکولنت است که توسط هنرمندان پارین دیزاین شده است.