ترکیبی از دو کاکتوس اولدمن و کاکتوس پیوندی است که در تنه درخت کاشته شده است. هر دوی این گیاهان به لحاظ احتیاجات شبیه هم هستند. هر دو نیازمند نور فراوان(ترجیحا غیر مستقیم)، آب کم و رطوبت کم هستند.