ترکیبی از دو سانسوریا (هانی و پاکوتاه) است که در تنه درخت کاشته شده است. در کار این دو روی سینی درختی هم یک گاستریا تعبیه شده است. این گیاهان به لحاظ احتیاجات شبیه هم هستند؛ نیازمند نور متوسط، آب کم و رطوبت کم هستند.