• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جهت پنجره و خرید گیاهان آپارتمانی

توجه به جهت پنجره ها در خرید گیاهان آپارتمانی تا چه اندازه ای مهم است ؟ اگر گیاهان نور کم یا زیاد دریافت کنند، چه مشکلاتی پیش می آید؟  انواع خانه ها از لحاظ جهت گیری جغرافیایی به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ آیا در خرید گیاه به جهت گیری خانه ی خود دقت می کنید ؟